O namaSTAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji je organizaciona jedinica Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Osnovan je 2014. god. odlukom Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kao Centar za bihejvioralnu genetiku, a od 2022. god. menja naziv i biva akreditovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije kao centar izuzetnih vrednosti na osnovu rezultata ostvarenih u prethodnih pet godina:

  • 64 rada u međunarodnim časopisima
  • 37 radova u nacionalnim časopisima
  • 5 monografskih publikacija i 2 poglavlja u monografijama
  • 27 saopštenja na međunarodnim i 40 na nacionalnim naučnim skupovima
  • 5 standardizovanih psiholoških testova
  • 13 međunarodnih i nacionalnih projekata, od čega su na 6 rukovodioci bili članovi STAR Centra
  • 3 međunarodne i nacionalne nagrade za istraživački rad

Ovo je prvi centar izuzetnih vrednosti u oblasti društvenih nauka u Srbiji i jedini cenar u kojem se sprovode istraživanja iz bihejvioralne genetike, uključujući prvu blizanačku studiju u Srbiji i epigenetičku studiju na ljudima. STAR Centar ima važnu ulogu u popularizaciji i promociji psiholoških saznanja koja ga visoko pozicionira kao evropskog lidera u oblasti bihejvioralne genetike, psihologije individualnih razlika i psihologije mentalnih poremećaja.

Cilj osnivanja STAR Centra je realizacija i promovisanje visokokvalitetnih naučnih istraživanja u psihologiji, omogućavanje sprovođenja međunarodnih i kroskulturalnih istraživanja u psihologiji, kao i podizanje naučnoistraživačkog profila Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kroz uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama i privlačenje visokokvalifikovanih mladih istraživača. Naučnim radom i ostalim aktivnostima u STAR Centru aktivno doprinosimo unapređenju edukativnog procesa u oblastima istraživanja STAR Centra; uklјučujemo širu društvenu zajednicu u proces istraživanja preko projekata građanske nauke i doprinosimo podizanju svesti o značaju psiholoških istraživanja među građanima i ostalim partnerima; sprovodimo istraživanja u skladu sa savremenim zahtevima nauke, najstrožim etičkim standardima i principima otvorene nauke. Pored toga, organizujemo stručne seminare za psihološku podršku porodicama s blizancima, stručnu praksu i obuku studenata psihologije za samostalni istraživački rad.

Poslovnik o radu STAR Centra


 PDF


Etički principi naučnoistraživačkog rada u Centru STAR

 PDF


Politika zaštite podataka o ličnosti Centra STAR


 PDF