DORASTAR Centar je potpisao je Deklaraciju o proceni istraživanja (eng. the Declaration on Research Assessment - DORA), nastavljajući da promoviše visokokvalitetna istraživanja i savremene kriterijume za procenu izvrsnosti u psihologiji. DORA preporuke naglašavaju:

  • potrebu da se eliminiše upotreba metrike zasnovane na časopisima, kao što je impakt faktor časopisa, u razmatranju finansiranja nauke, izbora u zvanje i napredovanja;
  • potrebu da se istraživanja procenjuju na osnovu sopstvenih zasluga, a ne na osnovu časopisa u kome je objavljeno; I
  • potrebu da se kapitalizuju mogućnosti koje pružaju onlajn publikacije (kao što je ublažavanje nepotrebnih ograničenja broja reči, figura i referenci u publikacijama), i istraživanje novih indikatora značaja i uticaja.

STAR Centar je posvećen otvorenoj nauci i potpisivanje DORA deklaracije je jedan od koraka ka promovisanju odgovornog odnosa prema naučnim istraživanjima i njihovoj evaluaciji. To je odgovornost koju imamo, pre svega, prema mladim istraživačima, koji svoju karijeru započinju u okruženju opterećenom potrebom za objavljivanjem što većeg broja radova, čime se banalizuju naučne sfere, podriva naučni doprinos i poverenje u nauku.

Finansijeri nauke, univerziteti i instituti imaju želju i potrebu da procene kvalitet i uticaj naučnih rezultata. Stoga imperativ da se naučni rezultati precizno mere i mudro vrednuju postaje osnovni prioritet odgovornog društva. U skladu s tim, STAR Centar preuzima odgovornost za promociju izvrsnosti u procesu naučnog vrednovanja.